سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

شهید مهدی زین الدین

چشم تو خورشید را بر نمی تابد...پس بیهوده چشم  در خورشید مدوز.

سهم تو از خورشید آن است که در آینه می بینی...

اما روزگارآینه نیز سپری گشته است...

آینه های شکست گرفته و هزارتکه هر یک به قدخویش قدری نور می تابندوهر یک به قدر خویش پاره ای از خورشیدرا حکایت می کنند....

می شود دست بالا کردو پاره های آینه را گرد آوردودر جای خویش نهاد...

شاید...

خورشید به تمامی جلوه گرشود...

.

.

.

به یاد شهید مهدی زین الدین می نو.یسم..